Disclaimer

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Wonenenco.nl (onderdeel van NDC mediagroep) kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. NDC mediagroep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Algemene voorwaarden

Wij modereren de inhoud van deze website. Wonenco.nl behoudt het recht reacties met racistische, discriminerende, beledigende of anderzijds provocerende inhoud zonder opgave van reden te verwijderen.

Het is niet toegestaan om:

  • spam te faciliteren of te verspreiden
  • inbreuk te maken op rechten van derden
  • de privacy van andere gebruikers te schenden
  • aan te zetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen of
  • te handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden

Beweringen en meningen, die geuit worden in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of wonenenco.nl. NDC mediagroep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

NDC mediagroep garandeert noch ondersteunt enige producten of enige diensten genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en of aangepast. NDC mediagroep behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Doorlinken naar andere websites

Wonenenco.nl maakt gebruik van advertorials en affiliate marketing. Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. NDC mediagroep is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. 

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot wonenenco.nl en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij NDC mediagroep B.V. NDC mediagroep behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij NDC mediagroep.

NDC mediagroep heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van NDC mediagroep, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden of auteursrecht.

 

Lees ook het cookiebeleid en de privacy statement